PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA OKRES TRWANIA EPIDEMII COVID-19

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 sierpnia 2020

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W JAWORZNIE  NA OKRES TRWANIA EPIDEMII COVID-19

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  D/9/2020 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie

 

                          I.   NINIEJSZA PROCEDURA OKREŚLA

 

 1. Organizację zajęć na terenie szkoły ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców (opiekunów) uczniów i innych osób przebywających na terenie szkoły.
 2. Zasady dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni.
 3. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia ucznia.
 4. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika szkoły.
 5. Możliwe warianty zawieszenia zajęć przez Dyrektora szkoły w przypadku stwierdzenia zakażenia.

 

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Za opracowanie, wdrożenie i nadzór nad stosowaniem Regulaminu odpowiada Dyrektor II LO w Jaworznie.
 2. Do przestrzegania postanowień Regulaminu zobowiązani są wszyscy nauczyciele, pracownicy, uczniowie oraz rodzice/opiekunowie.
 3. Uczniowie oraz rodzice/opiekunowie zostają zapoznani przez wychowawców klas z Regulaminem za pomocą dziennika elektronicznego oraz na zajęciach w szkole.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1września 2020r. do czasu odwołania pandemii na terenie kraju.

 

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA TERENIE SZKOŁY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY, RODZICÓW (OPIEKUNÓW) UCZNIÓW I INNYCH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE SZKOŁY

 1. Zajęcia w szkole odbywają się zgodnie z rozkładem zajęć przedstawionym uczniom i rodzicom poprzez dziennik elektroniczny oraz na zajęciach szkolnych.
 2. Uwzględnia się różne godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć przez poszczególne klasy.

 

3.     Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 

 1. Przed wejściem do szkoły uczeń zakrywa nos i usta maseczką/przyłbicą i dezynfekuje ręce.
 2. W czasie pobytu w szatni, na korytarzach, w przestrzeni wspólnej innej niż sale lekcyjne, uczeń przebywa w maseczce lub przyłbicy oraz zachowuje bezpieczny dystans 1,5 metra.
 3. Obowiązek zakrywania nosa i ust obowiązuje przez okres trzech tygodni z możliwością jego wydłużenia, w zależności od sytuacji epidemicznej.
 4. Z szatni uczeń kieruje się bezpośrednio do sali lekcyjnej.
 5. W sali lekcyjnej przebywają jednocześnie uczniowie tylko z jednej klasy/grupy.
 6. W czasie lekcji uczniowie zachowują bezpieczny dystans względem siebie oraz pracowników szkoły.
 7. Nauczyciele zachowują bezpieczny dystans w kontaktach z uczniami. W przypadku konieczności zmniejszenia dystansu w celu monitorowania pracy ucznia, podania wskazówek, udzielenia pomocy itp. nauczyciel oraz uczeń zabezpieczą nos i usta maseczką lub przyłbicą.
 8. W czasie lekcji uczeń korzysta jedynie z własnych przyborów i podręczników.
 9. Sale lekcyjne są obowiązkowo wietrzone w czasie każdej przerwy oraz w razie możliwości także w czasie zajęć lekcyjnych.
 10. Wszelkie czynności związane z przeprowadzaniem zajęć lekcyjnych (ścieranie tablicy, korzystanie z pomocy dydaktycznych, włączanie i wyłączanie sprzętu, itp.) wykonuje się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 11. Wszelkie materiały udostępniane uczniom przez pracowników szkoły przekazywane są z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 12. Przed wejściem do pracowni komputerowej uczniowie zobowiązani są do dezynfekowania rąk.
 13. Organizacja zajęć WF:

-   w szatni przed lekcją WF uczniowie zakrywają usta i nos maseczką/przyłbicą, zachowując bezpieczną odległość,

-   przed wejściem na salę gimnasyczną lub boisko oraz po zakończeniu zajęć uczeń zobowiązany jest do dezynfekowania rąk,

-   w miarę możliwości nauczyciele WF organizują zajęcia z wykorzystaniem boiska szkolnego oraz terenów przyszkolnych z zachowaniem reżimu sanitarnego,

-   podczas realizacji zajęć z WF nauczyciele ograniczają ćwiczenia i gry, w czasie których nie można zachować bezpiecznego dystansu,

-   po każdej lekcji konieczne jest wietrzenie sali gimnastycznej, szatni, sali fitness i innych miejsc, w których odbywały się zajęcia WF,

-    sprzęt sportowy jest regularnie dezynfekowany.

 

 1.  Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej w okresie pandemii:

-    w okresie zagrożenia epidemicznego wydawanie kart czytelnika zostaje zawieszone do odwołania,

-    uczeń jest zwolniony z obowiązku każdorazowego okazywania karty czytelnika,

-   biblioteka posiada dwa odrębne wejścia: wejście A przy sali nr 14 (pracownia języka polskiego) oraz wejście B przy sali nr 17 (pracownia komputerowa). Punktem zwrotu książek jest wyłącznie wejście A. Uczeń, który zwraca wypożyczone materiały, pozostawia je na stoliku przy wejściu A,

-  bibliotekarz regularnie przenosi pozostawione przez uczniów materiały na  zaplecze biblioteki, do odpowiednio oznaczonych miejsc, by ograniczyć do nich dostęp tylko dla pracownika biblioteki oraz miejsce oznacza datą przyjęcia,

-       kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, okres kwarantanny to dwie doby,

-    po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek oraz usuwa pozycję z konta ucznia i włącza ją do księgozbioru. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia uczeń zobowiązany jest do zakupu nowego/innego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany poprzez dziennik elektroniczny,

-      czytelnik nie ma wolnego dostępu do żadnych zbiorów bibliotecznych. Wszystkie materiały udostępnia bibliotekarz,

-     uczniowie, którzy chcą wypożyczyć materiały biblioteczne, korzystają z wejścia B.Przed wejściem na teren czytelni należy zdezynfekować ręce, a na terenie czytelni zachować bezpieczny odstęp pomiędzy obecnymi w niej czytelnikami,

-   w czytelni może jednocześnie przebywać maksymalnie 15 osób, maksymalnie dwie osoby przy jednym stoliku. Przy stanowisku pracy nauczyciela bibliotekarza może przebywać tylko jedna osoba,

-   uczeń może zarezerwować wybraną pozycję, wysyłając do nauczyciela bibliotekarza wiadomość poprzez dziennik elektroniczny, co może przyspieszyć obsługę czytelnika i skrócić czas przebywania ucznia w czytelni. Książka będzie oczekiwać na ucznia do dnia następnego od daty wysłania wiadomości w godzinach pracy nauczyciela bibliotekarza. Po tym czasie rezerwacja będzie anulowana,

-        materiały, z których korzystali uczniowie w czytelni, podlegają kwarantannie na okres 2 dni,

-    przy stanowisku komputerowym może przebywać tylko jeden uczeń. Po odejściu ucznia od stanowiska zostaje ono zdezynfekowane i przygotowane do ponownego użycia,

-      korzystanie z własnych płyt CD lub innych nośników danych i wprowadzanie ich do komputerów znajdujących się w czytelni w okresie zagrożenia epidemicznego jest zabronione,

-      w przypadku, gdy uczeń lub nauczyciel bibliotekarz przebywają na kwarantannie lub są nieobecni z powodu choroby, termin zwrotu wypożyczonych materiałów zostaje automatycznie wydłużony o czas tej absencji.

 1. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób trzecich (w tym rodziców/opiekunów uczniów) do niezbędnego minimum. Osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych odwiedzające szkołę obowiązuje stosowanie środków ochronnych i osłona ust oraz nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz konieczność poruszania się w wyznaczonych przez pracowników szkoły obszarach.
 2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do bieżącej aktualizacji danych kontaktowych w celu skutecznej i szybkiej interwencji w przypadkach zaobserwowanych objawów chorobowych u dziecka.
 3. Organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych i konsultacji będzie zorganizowana tak, aby zapobiec kontaktowaniu się ze sobą i przemieszczaniu dużej grupy uczniów w celu ograniczenia ryzyka przenoszenia wirusa.
 4. Imprezy szkolne i wycieczki organizowane będą z zachowaniem reżimu sanitarnego w zależności od sytuacji epidemicznej po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami, opiekunami, uczniami i nauczycielami.

 

IV. ZASADY DOTYCZĄCE HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 

 1. Przy wejściu głównym do szkoły znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Codziennie będą monitorowane prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości w salach zajęć, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, ciągach komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach,klawiatur, włączników.
 3. Przeprowadzający dezynfekcję ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 5. Pracownicy obsługi na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 6. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: uczniowie oraz pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem (w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), zasłaniają usta i nos podczas kichania i kaszlu, unikają dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostają usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 9. Na terenie szkoły zapewnia się miejsce/pojemniki do dezynfekcji rąk oraz do wyrzucania jednorazowych maseczek i rękawiczek.

 

V. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW U UCZNIA

 

W sytuacji gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy dziecka:
1. Nauczyciel opiekujący się grupą natychmiast powiadamia Dyrektora/pracownika sekretariatu o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach.

2. Osoba wyznaczona bezzwłocznie zaprowadza dziecko do wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację (sala nr 19).

3. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona zawiadamia Rodziców o podejmowanych działaniach i Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

4. Nauczyciel grupy pozostaje z resztą dzieci w sali, zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo.

5. Osoba opiekująca się uczniem z podejrzeniem zakażenia nakłada dziecku maskę i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch lub kombinezon ochronny, rękawiczki i maskę oraz pozostaje z uczniem w izolacji do odwołania.
6. Po przyjeździe Rodziców do szkoły opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice/opiekunowie i postępują zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

7. Decyzja w sprawie osób (uczniów/pracowników), które miały bliski kontakt z podejrzanym o zakażenie uczniem lub pracownikiem, powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, pracownikami oraz rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły.

VI.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIAU PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 

 1. Do pracy w szkole przychodzą jedynie osobybez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub izolacji.
 2. W szkole jest wydzielone  pomieszczenie (sala nr 19), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych (pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący).
 3. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 4. Pracownik szkoły  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej zobowiązany jest  pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, pracownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Dyrektora szkoły/pracownika sekretariatu oraz skontaktowania się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowej  InspekcjiSanitarnej.
 7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 

VII.  MOŻLIWE WARIANTY ZAWIESZENIA ZAJĘĆ PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

 

 1. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o wprowadzeniukształcenia mieszanego, gdy Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna uzna za konieczną taką organizację nauki, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na danym terenie  i sytuację epidemiczną na terenie szkoły. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas, a także zajęć przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup uczniów.
 2. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję ozawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zostanie podjęta gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w danej szkole.

 

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Tekst niniejszej procedury podaje się do wiadomości rodziców, uczniów, nauczycieli i innych pracowników II LO w Jaworznie poprzez dziennik elektroniczny oraz umieszczenie go na stronie internetowej szkoły.
 2. Niniejszą procedurę wprowadza się Zarządzeniem Dyrektora szkoły.
 3. Niniejsza procedura może ulec zmianie stosownie do  poziomu i charakteru zachorowań na  terenie powiatu  i sytuacji epidemicznej na terenie szkoły oraz w związku z koniecznością wprowadzenia kształcenia mieszanego lub kształcenia zdalnego.

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

                                                                                                          …………………….

 

                                                                                                                                   Dyrektor 

 

<!--[if gte mso 9]>