Regulamin rekrutacji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W JAWORZNIE

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

 1. Podstawa prawna

 

1.Rekrutacja przeprowadzana jest w oparciu o:

a) Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

b) Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.)

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,

placówek i centrów (Dz. U. 2022 r. poz. 2431 z późn. zm.)

d) Decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty WE-KZ.537.1.2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2024/2025.

 

 1. Rekrutacja kandydatów – postanowienia ogólne

 1. O przyjęcie do szkoły może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.

 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.

 3. Rekrutacja uczniów przebiega drogą elektroniczną.

 4. Po zakończeniu rekrutacji elektronicznej o przyjęciu ucznia na wolne miejsce decyduje Dyrektor Liceum.

 5. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego
  o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności.

 6. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wynik egzaminu ósmoklasisty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie brane są pod uwagę łącznie kryteria o jednakowej wartości:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,

 2. niepełnosprawność kandydata,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Uczeń przyjęty do szkoły dostarcza w wyznaczonym terminie:

 1. 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia i adresem zamieszkania),

 2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

 3. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

 4. kandydaci ze schorzeniami dołączają opinię poradni specjalistycznej,

 5. opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej o dysfunkcjach, jeśli taką uczeń posiada.

 1. Kandydaci do Liceum, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

 2. Rekrutacja odbywa do dnia 9 sierpnia 2024 r.

 

 1. Szkolna komisja rekrutacyjna działa zgodnie z terminarzem określonym przez Śląskiego

Kuratora Oświaty (załącznik nr 1)

 

IV. Kryteria rekrutacji

 1. Podstawą zakwalifikowania kandydata do liceum jest wynik egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać: maksymalnie 200 pkt. w tym:

 

max. 100 pkt. za wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu:

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

 • wynik z języka polskiego – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

 • wynik z matematyki – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

 • wynik z języka obcego nowożytnego – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent

 

max. 100 pkt. za oceny z zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie i udział w konkursach:

 

 • za oceny na świadectwie - max 72 pkt:

OCENA

OTRZYMANE PUNKTY

CELUJĄCY

18

BARDZO DOBRY

17

DOBRY

14

DOSTATECZNY

8

DOPUSZCZAJĄCY

2

 

 • szczególne osiągnięcia (w tym konkursy) – max 18 pkt

 

 • Świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt

 

 • Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt.

 

 1. Proponuje się kandydatom w roku szkolnym 2024/2025 następujące oddziały, grupy profilowane i przypisane do nich przedmioty rozszerzane, wraz z ustalonymi przedmiotami podlegającymi punktowaniu w procesie rekrutacji do tych oddziałów:

 

 

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane

profil matematyczno-geograficzny

Matematyka

 

Matematyka

Język polski

Geografia

Język angielski

Informatyka

profil humanistyczny

Język polski

 

Matematyka

Język polski

Język angielski

Język angielski

Wiedza o społeczeństwie

profil biologiczno-lingwistyczny

Biologia

Matematyka

Język polski

Język angielski

Język angielski

Biologia

 

 1. Nauczane języki obce: język angielski oraz do wyboru język hiszpański lub niemiecki.

 2. Utworzenie oddziałów, grup profilowanych i grup językowych jest uzależnione od wystarczającej liczby chętnych.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

 1. Kandydat dołącza do w/w dokumentacji wypełniony załącznik nr 2.