Terminy rekrutacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

 

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 16 maja 2022 r. do
20 czerwca 2022 r. do godz. 15.0

od 1 sierpnia 2022 r. do
3 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku,
w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 13 lipca 2022 r.

3 sierpnia 2022 r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

do 19 lipca 2022 r.

do 11 sierpnia 2022 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatówniezakwalifikowanych.

20 lipca 2022 r.

12 sierpnia 2022 r.

6

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 21 lipca 2022 r. do
28 lipca 2022 r. do godz. 15.00

od 16 sierpnia 2022 r. do
18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 lipca 2022 r. do godz.14.00

19 sierpnia 2022 r. do godz.14.00

8

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

29 lipca 2022 r.

19 sierpnia 2022 r

9

Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 1 sierpnia 2022 r.

do 22 sierpnia 2022 r.

10

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2022 r.

do 25 sierpnia 2022 r.

11

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

12

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

13

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 

Dodatkowe informacje:

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.