Regulamin rekrutacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

logo

 

ZASADY REKRUTACJI  DO KLASY PIERWSZEJ

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

na rok szkolny 2022/2023

 I.  Podstawa prawna:

 

 1. Rekrutacja przeprowadzana jest w oparciu o:

 a)  Prawo oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

 b) Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 1915 ze zm.)

 c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,

placówek i centrów (Dz. U. Z2019 r. poz. 1737)

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w   okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 493 ze zm.)

 

II.  Rekrutacja kandydatów – postanowienia ogólne :

1.   O przyjęcie do szkoły może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.

2.   Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.

3.   Rekrutacja uczniów przebiega drogą elektroniczną.

4.  Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności.

5.  W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę  łącznie następujące kryteria: wynik egzaminu ósmoklasisty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

6.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

7.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie  brane   są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art.131 ust.2 oraz stosuje się przepisy przepisy art. 131 ust.3.

8.  Uczeń przyjęty do szkoły dostarcza w wyznaczonym terminie:

a)      2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia i adresem zamieszkania),

b)     kartę zdrowia,

c)      oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

d)     oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

e)      kandydaci ze schorzeniami dołączają opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej,

f)      opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej o dysfunkcjach.

 

9.   Rekrutacja odbywa do 19 sierpnia 2022 r.

 

 III.    Szkolna komisja rekrutacyjna działa zgodnie z terminarzem określonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty (załącznik nr 1).

 

 IV.  Kryteria rekrutacji.

1. Podstawą zakwalifikowania kandydata do liceum jest wynik egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać:  maksymalnie 200 pkt. w tym:

 

max. 100 pkt. za wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu:

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

  • wynik z języka polskiego – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent
  • wynik z matematyki – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent
  • wynik z języka obcego nowożytnego  – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent

 

max. 100 pkt. za oceny z zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie i udział w konkursach:

za oceny na świadectwie -    max 72 pkt:

OCENA

OTRZYMANE PUNKTY

CELUJĄCY

18

BARDZO DOBRY

17

DOBRY

14

DOSTATECZNY

8

DOPUSZCZAJĄCY

2

 

Konkursy  – max 18 pkt  

 

Świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.

 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego, a w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt.

 

 

2. Uczniowie będą przyjmowani do II LO w kolejności zgodnej z sumą  punktów nie mniejszą niż 120 pkt. do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

 

3. Proponuje się następujące kryteria naboru do oddziałów z przedmiotami rozszerzonymi:

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane

Oddział A

Matematyka

 

Matematyka

Język polski

Geografia

Język angielski

Informatyka

Odział B

Biologia

 

Matematyka

Język polski

Chemia

Język angielski

Biologia

Oddział C

Język polski

 

Matematyka

Język polski

Język angielski

Język angielski

Wiedza o społeczeństwie

 

 V.  W przypadku większej liczby chętnych istnieje możliwość utworzenia dodatkowego oddziału przy minimalnej liczbie uczniów, która wynosi 25 osób.

 

 VI. Postanowienia końcowe.

 

1. Kandydat dołącza do w/w dokumentacji wypełniony załącznik nr 2.

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID—19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Przepisy § 11baaww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na  stronach internetowych tych jednostek.

4. Od 1 do 3 sierpnia 2022 roku trwa rekrutacja uzupełniająca. W tym przypadku kandydaci składają dokumenty w sekretariacie szkoły.