II Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie

Konkurs „Zabierz książkę na wakacje”

4 czerwca 2024

Biblioteka szkolna zaprasza do ostatniego konkursu w tym roku szkolnym. Do wygrania filmowe wydanie Chłopów i Empuzjon Olgi Tokarczuk. Zapraszamy!

Konkurs „Zabierz książkę na wakacje”
I. Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem konkursu literackiego pod nazwą "Zabierz książkę na wakacje" (dalej zwany Konkursem) jest Biblioteka szkolna przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Miłosza, z siedzibą w Jaworznie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6.
2. Celem Konkursu jest promowanie talentów literackich, zachęcanie do twórczości oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności pisarskich uczestników. Konkurs wpisuje się w działania realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczennic i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie.
II. Warunki Uczestnictwa
1. Uczestnicy Konkursu muszą być uczennicami/uczniami II LO.
2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu.
3. Każda uczestniczka/każdy uczestnik zgłasza 1 autorską recenzję / „polecajkę” jednej z książek zakupionych w ramach dotacji z NPRC 2.0 na lata 2021-2025. Praca powinna mieć objętość maksymalnie 100 słów. Praca konkursowa powinna być napisana w języku polskim.
4. Prace muszą być oryginalne, wcześniej niepublikowane oraz nie naruszać praw autorskich innych osób.
5. Uczestniczki/uczestnicy Konkursu przenoszą na Organizatora pełne prawa autorskie do nadesłanych prac. Przeniesienie to obejmuje prawo do reprodukcji, rozpowszechniania, publicznego wykonania, publicznego udostępniania, oraz wszelkich innych form wykorzystania utworu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego.
6. Uczestniczki i uczestnicy potwierdzają, że prace nadesłane do Konkursu nie naruszają praw autorskich innych osób, nie są obarczone jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich, oraz nie zostały wcześniej opublikowane w innych źródłach.
III. Zgłaszanie Prac
1. Prace konkursowe należy przesyłać drogą elektroniczną na adres biblioteka@lo2.jaworzno.edu.pl w formie pliku tekstowego (preferowany format: PDF lub DOC) w terminie do 18 czerwca 2024 r.
2. W treści wiadomości należy wpisać „Konkurs”.
3. Zgłaszając pracę, uczestniczka/uczestnik potwierdza, że jest autorką/autorem tekstu i posiada prawa autorskie do pracy.
IV. Ocena Prac
1. Komisja Konkursowa w składzie: Bernadeta Marzec, Dorota Liszkowska i Anna Adamus, będzie oceniać prace pod kątem oryginalności, warsztatu literackiego, poczucia humoru i związku z tematem.
2. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
VI. Nagrody
1. Przyznane zostaną trzy równorzędne nagrody w postaci książki W. St. Reymonta „Chłopi” – wydanie filmowe 2023 (cena okładkowa 199,99 zł) oraz wyróżnienie – książka Olgi Tokarczuk „Empuzjon” (cna okładkowa 54,90 zł). Nagrody zakupiono ze środków pozyskanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
VII. Zakończenie Konkursu
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 21 czerwca 2024 r. podczas apelu na zakończenie roku szkolnego 2023/2024.
2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku naruszenia regulaminu przez uczestników.
4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie w przypadku
naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne i nieterminowe zgłoszenia
konkursowe.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują
Organizatorzy konkursu.
7. Decyzje jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. Żadne
odwołania nie zostaną uwzględnione.
8. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
9. Ochrona danych osobowych
1) Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informujemy, że
administratorem danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest II
Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, 43-603
Jaworzno, tel. (32) 7629368, e-mail: lo2@jaworzno.edu.pl, NIP 6321901106,
REGON 001282779.
2) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
przez Administratora można uzyskać informację, kontaktując się z
Inspektorem Ochrony Danych – Panią Patrycją Hładoń za pośrednictwem
poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail:
patrycja@informatics.jaworzno.pl lub listownie i osobiście pod adresem
siedziby Administratora lub telefonicznie pod numerem: 668416144.
3) Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO, czyli na
podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle
określonym celu, wskazanym poniżej.
4) Dane są przetwarzane w celu wzięcia przez Panią/Pana/Państwa dziecko
udziału w konkursie, obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia
prawidłowej organizacji konkursu, w tym rozliczenia konkursu, prowadzenia
dokumentacji związanej z konkursem, jak również jej archiwizacji orazpromocji konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez
osobę, której dane dotyczą.
5) Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z
Administratorem danych w zakresie realizacji działań ustawowych i
statutowych Organizatora.
6) Informujemy, że przysługują Pani/Panu następujące prawa dotyczące danych
osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania
danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych,
przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia
skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również profilowane. Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/
UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem
ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisów
społecznościowych z zastosowaniem stosowanych przez właścicieli portali
społecznościowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję
Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień
ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Organizatora.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie