Zasady rekrutacji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZASADY REKRUTACJI  DO KLASY PIERWSZEJ

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

na rok szkolny 2020/21

 I.  Podstawa prawna:

 

 1. Rekrutacja przeprowadzana jest w oparciu o:

 a) art.162 ustawy Prawo oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.U. z 2019 r. poz.1148 z późn.zm)

 b) Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1481)

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów(Dz.U. 2019r. poz.1737)

 

II.  Rekrutacja kandydatów – postanowienia ogólne:

 1.   O przyjęcie do szkoły może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.
 2.   Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 3.   Rekrutacja uczniów przebiega drogą elektroniczną.
 4.  Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub pondwojewódzkim przyjmowany jest w pierwszej kolejności.
 5.  W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę  łącznie następujące kryteria: wynik egzaminu ósmoklasisty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie  brane   są pod uwagę łącznie kryteria o których mowa w Ustawie PO w  art.131 ust.2 oraz ust.3.
 8. Uczeń przyjęty do szkoły dostarcza w wyznaczonym terminie

       a)      2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia i adresem zamieszkania),

       b)     oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

       c)      oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

      d)     kandydaci ze schorzeniami dołączają opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej,

      e)      opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej o dysfunkcjach.

     9. Rekrutacja odbywa do końca sierpnia.

III. Szkolna komisja rekrutacyjna działa zgodnie z terminarzem określonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty WE.KZ.537.10.2020 (załącznik nr 1).

 IV.  Kryteria rekrutacji.

1. Podstawą zakwalifikowania kandydata do liceum jest wynik egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać:  maksymalnie 200 pkt. w tym:

 

max. 100 pkt. za wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu:

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

 • wynik z języka polskiego – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent ( max 35 pkt )
 • wynik z matematyki – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent (max 35 pkt)
 • wynik z języka obcego nowożytnego  – 0,30 punktu za każdy uzyskany procent (max 30 pkt)

 

max. 100 pkt. za oceny z zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie i udział w konkursach:

za oceny na świadectwie -    max 72 pkt:

OCENA

OTRZYMANE PUNKTY

CELUJĄCY

18

BARDZO DOBRY

17

DOBRY

14

DOSTATECZNY

8

DOPUSZCZAJĄCY

2

 

Konkursy -  max 18 pkt  

 

Świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.

 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego, a w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt.

 

 

2. Uczniowie będą przyjmowani do II LO w kolejności zgodnej z sumą  punktów nie mniejszą niż 120 pkt. do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

3. Proponuje się następujące kryteria naboru do bloków z przedmiotami rozszerzonymi

 BLOK A1

Przedmioty rozszerzone:  matematyka, język angielski, fizyka lub geografia

O przyjęciu do klasy decyduje suma punktów ze świadectwa ósmoklasisty z następujących przedmiotów:

- matematyka

- język polski

- języka angielski

- informatyka lub fizyka lub geografia (punktowany jest wynik korzystniejszy dla kandydata)

 

BLOK A2

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski lub matematyka  

O przyjęciu do klasy decyduje suma punktów ze świadectwa ósmoklasisty z następujących przedmiotów:

- język polski

- matematyka

- język angielski lub wychowanie fizyczne (punktowany jest wynik korzystniejszy dla kandydata)

-  biologia lub chemia  (punktowany jest wynik korzystniejszy dla kandydata)

 

BLOK A3

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia lub geografia

O przyjęciu do klasy decyduje suma punktów ze świadectwa ósmoklasisty z następujących przedmiotów:

- język polski

- matematyka

- język angielski

- historia lub przedmiot artystyczny (plastyka lub muzyka),  (punktowany jest wynik korzystniejszy dla kandydata)

 V.   Grupa z danym blokiem przedmiotów rozszerzonych powstanie, gdy liczy co najmniej 15 kandydatów.

Szkoła utworzy pierwszy oddział, w którym minimum wynosi 30 kandydatów. W przypadku większej liczby chętnych osób istnieje możliwość utworzenia kolejnego oddziału przy minimalnej liczbie uczniów, która wynosi 25 osób.

 VI. Postanowienia końcowe.

1. Kandydat dołącza do w/w dokumentacji wypełniony załącznik nr 2.

2. Zakwalifikowanie i złożenie dokumentów przez ucznia do danej klasy umożliwia mu realizację szkolnego planu nauczania w tej klasie przez cały cykl kształcenia, ale nie wyklucza możliwości zmiany przedmiotów rozszerzonych.

3. Od 22 lipca 2020 roku rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca. Kandydaci składają dokumenty w sekretariacie szkoły.

Załączniki

Terminy rekrutacji - załącznik nr 1

Podanie o przyjęcie - załącznik nr 2