Regulamin rekrutacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

logo

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

CZTEROLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

na rok szkolny 2019/2020

 

I.  Podstawa prawna:

 1. Rekrutacja przeprowadzana jest w oparciu o:

 a) decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA – OR  110.1.6    2019 z dnia 28 stycznia 2019r.

 b) ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 95, poz. 425) (zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60, Dz.U. z 2016 r. poz. 2169, Dz.U. z 2016 r. poz. 1985, Dz.U. z 2016 r. poz. 1954, Dz.U. z 2016 r. poz. 1010)

c) art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)

2.  Regulamin rekrutacji podaje się do publicznej wiadomości do końca lutego 2019 roku.

II. Rekrutacja kandydatów – postanowienia ogólne :

1.     O przyjęcie do szkoły może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.

2.     Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.

3.     Rekrutacja uczniów przebiega drogą elektroniczną.

4.     Uczniowie nie objęci rekrutacją elektroniczną składają wniosek w sekretariacie szkoły według załączonego wzoru (Zał.1)

5.     Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności.

6.     W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę  łącznie następujące kryteria: wynik egzaminu ósmoklasisty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art.132 pierwszeństwo w przyjęciu do publicznej szkoły ponadpodstawowej, osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu). (pkt IV reg. rekrutacji).

7.     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

8.     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria o których mowa w art. 132pierwszeństwo w przyjęciu do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

9.     Uczeń przyjęty do szkoły dostarcza w wyznaczonym terminie

a)   2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia i adresem zamieszkania),

b)  kartę zdrowia,

c)   oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

d)  oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

e)   kandydaci ze schorzeniami dołączają opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej,

f)   opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej o dysfunkcjach.

10.  Rekrutacja odbywa się zgodnie z terminarzem,  postępowanie uzupełniające trwa do 30 sierpnia 2019.

 

III. Szkolna komisja rekrutacyjna działa na podstawie:

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

1. W szczególności:

a)  podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć  w terminie wyznaczonym w terminarzu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,

b) terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

c)  weryfikuje dokumenty składane przez kandydatów,

d) sporządza listy kandydatów, zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym,

d) sporządza informacje o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

e) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

f) sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego.

 

  IV.  Kryteria rekrutacji.

1. Podstawą zakwalifikowania kandydata do liceum jest wynik egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać:  maksymalnie 200 pkt. w tym:

 

max. 100 pkt. za wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu:

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

  • wynik z  języka polskiego – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent ( max 35 pkt )
  • wynik z matematyki – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent (max 35 pkt)
  • wynik z języka obcego nowożytnego – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent (max 30 pkt)

 

max. 100 pkt. za oceny z zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie i udział w konkursach:

za oceny na świadectwie – 72 pkt

OCENA

OTRZYMANE PUNKTY

CELUJĄCY

18

BARDZO DOBRY

17

DOBRY

14

DOSTATECZNY

8

DOPUSZCZAJĄCY

2

 

konkursy  – szczegółowy wykaz wszystkich konkursów znajduje się

w § 6  Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 roku Dz.U. poz. 610 – max 18 pkt

świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.

osiągnięcia w zakresieaktywności społecznej, w tym na rzeczśrodowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  - 3 pkt.

 

2. Uczniowie będą przyjmowani do wybranego oddziału II LO w kolejności zgodnej z sumą  punktów, nie mniejszą niż 110 pkt, do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

KRYTERIA NABORU DO KLAS

Klasa  I AP

Przedmioty rozszerzone:  język angielski, matematyka, fizyka lub geografia

O przyjęciu do klasy decyduje suma punktów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:

-matematyka

-język polski

-język angielski

-fizyka lub geografia (punktowany jest wynik korzystniejszy dla kandydata)

Klasa I BP

Grupa I:

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

O przyjęciu do klasy decyduje suma punktów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:

- język polski

- matematyka

- język angielski

- biologia lub chemia (punktowany jest wynik korzystniejszy dla kandydata)

Grupa II:

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia,  język angielski.

O przyjęciu do klasy decyduje suma punktów ze świadectwa gimnazjalnego z następujących przedmiotów:

- język polski

- matematyka

- język angielski

- historia lub wos (punktowany jest wynik korzystniejszy dla kandydata)

 

V. Kwalifikowanie i informowanie  kandydatów o wynikach rekrutacji.

1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym określa Kurator Oświaty.

2. O decyzji komisji rekrutacyjnej informuje się kandydatów przez podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

3. Kandydatem przyjętym jest ten, który uzyskał liczbę punktów gwarantującą mu miejsce  na liście kandydatów w ramach limitu miejsc zatwierdzonych przez organ prowadzący  w planie organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny. Liczba punktów uzyskana przez przyjętego kandydata nie może być mniejsza niż 110 pkt.

4. Kandydaci wykazani na listach przyjętych do szkoły są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w  szkole przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów.

5. Uczeń dostarczając do szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty  potwierdza jednoznacznie wolę uczęszczania do niej od dnia 1 września 2019 roku.

 

VI. Postanowienia końcowe.

1.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły; uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem; odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat do dyrektora szkoły, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni.

2.  Zakwalifikowanie i złożenie dokumentów przez ucznia do danej klasy umożliwia mu realizację szkolnego planu nauczania w tej klasie przez cały cykl kształcenia, ale nie wyklucza możliwości zmiany przedmiotów rozszerzonych.