Regulamin rekrutacji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 logo

ZASADY  REKRUTACJI  DO  KLAS  PIERWSZYCH
TRZYLETNIEGO  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
DLA  ABSOLWENTÓW  GIMNAZJUM

na rok szkolny 2019/2020

I.  Podstawa prawna:

 1. Rekrutacja przeprowadzana jest w oparciu o:

 a) Decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR 110.1.23.2018 z dnia 28 stycznia 2019r.

 b) Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 95, poz. 425) (zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60, Dz.U. z 2016 r. poz. 2169, Dz.U. z 2016 r. poz. 1985, Dz.U. z 2016 r. poz. 1954, Dz.U. z 2016 r. poz. 1010)

c) Wyciąg z ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

d) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
(Dz.U. z 2017 r. poz. 586 )

2.  Regulamin rekrutacji podaje się do publicznej wiadomości do końca lutego 2019 roku.

II. Rekrutacja kandydatów – postanowienia ogólne :

1.     O przyjęcie do szkoły może ubiegać się absolwent gimnazjum.

2.     Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.

3.     Rekrutacja uczniów przebiega drogą elektroniczną.

4.     Uczniowie nie objęci rekrutacją elektroniczną składają wniosek w sekretariacie szkoły według załączonego wzoru (Zał.1)

5.     Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności.

6.     W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę  łącznie następujące kryteria: wynik egzaminu gimnazjalnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły, świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. (pkt IV regulaminu rekrutacji).

7.     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

8.     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie  brane   są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w ustawie o systemie oświaty w art.20 f ust.4 oraz w art. 20 c ust. 2 i 3.

9.     Uczeń przyjęty do szkoły dostarcza w wyznaczonym terminie

a)     2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia i adresem zamieszkania),

b)     kartę zdrowia,

c)     oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

d)     oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

e)     kandydaci ze schorzeniami dołączają opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej,

f)      opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej o dysfunkcjach.

10.  Rekrutacja odbywa się zgodnie z terminarzem postępowanie uzupełniające trwa do końca sierpnia.

III.   Szkolna komisja rekrutacyjna działa na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

1. W szczególności:

a)  podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć  w terminie wyznaczonym w terminarzu postępowania kwalifikacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

b)  weryfikuje dokumenty składane przez kandydatów,

c) sporządza listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane
w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły,
w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym,

d) sporządza informacje o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

e) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

f) sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego.

 IV.  Kryteria rekrutacji.

1. Podstawą zakwalifikowania kandydata do liceum jest wynik egzaminu gimnazjalnego
oraz świadectwo ukończenia gimnazjum.

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać:  maksymalnie 200 pkt. w tym:

 

     maksymalnie 100 pkt. za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu :

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 •  język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent ( max. 20 pkt. )
 •  historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (max. 20 pkt. )
 •  matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (max. 20 pkt.)
 •  przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent ( max. 20 pkt. )
 •  język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu ( max. 20 pkt. )

 

  maksymalnie 100 pkt. za oceny z zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie, szczególne osiągnięcia   i aktywność społeczną:

Przeliczanie na punkty są następujące  przedmioty -   maksymalnie 72 pkt:

 • język polski
 • matematyka
 • I przedmiot
 • II przedmiot

 

OCENA

OTRZYMANE PUNKTY

CELUJĄCY

18

BARDZO DOBRY

17

DOBRY

14

DOSTATECZNY

8

DOPUSZCZAJĄCY

2

 

Szczególne osiągnięcia  – maksymalnie 18 pkt. (szczegółowy wykaz wszystkich konkursów znajduje się w  Rozporządzeniu MEN z dnia 14 marca 2017 roku Dz.U. poz. 586 )

 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.

 

Aktywność społeczna- 3 pkt.

 

2. Uczniowie będą przyjmowani do wybranego oddziału II LO w kolejności zgodnej z sumą  punktów, nie mniejszą niż 110 punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

         KRYTERIA NABORU DO KLAS

Klasa  I AG  :

Przedmioty rozszerzone:  matematyka i do wyboru:
- fizyka i informatyka
 lub
-geografia i język angielski .

O przyjęciu do klasy decyduje suma punktów ze świadectwa gimnazjalnego z następujących przedmiotów:

- język polski

- matematyka

- fizyka lub informatyka (punktowany jest wynik korzystniejszy dla kandydata)

- języka angielski lub geografia (punktowany jest wynik korzystniejszy dla kandydata).

Klasa I BG : 
Grupa 1 :  przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia i chemia.

O przyjęciu do klasy decyduje suma punktów ze świadectwa gimnazjalnego z następujących przedmiotów:

-  język polski

-  matematyka

-  język angielski

-  biologia lub chemia (punktowany jest wynik korzystniejszy dla kandydata).


Grupa 2 
:  przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski i historia

O przyjęciu do klasy decyduje suma punktów ze świadectwa gimnazjalnego z następujących przedmiotów:

- język polski

- matematyka

- język angielski

- historia lub WOS (punktowany jest wynik korzystniejszy dla kandydata).

 

V.  Kwalifikowanie i informowanie  kandydatów o wynikach rekrutacji.

1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym określa Kurator Oświaty.

2. O decyzji komisji rekrutacyjnej informuje się kandydatów przez podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

3. Kandydatem przyjętym jest ten, który uzyskał liczbę punktów gwarantującą mu miejsce  na liście kandydatów w ramach limitu miejsc zatwierdzonych przez organ prowadzący  w planie organizacyjnym  szkoły na dany rok szkolny. Liczba punktów uzyskana przez przyjętego kandydata nie może być mniejsza niż 110.

4. Kandydaci wykazani na listach przyjętych do szkoły są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w  szkole przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.

5. Uczeń dostarczając do szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego potwierdza jednoznacznie wolę uczęszczania do niej od dnia 1 września 2019 roku.

VI. Postanowienia końcowe.

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły; uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem; odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat do dyrektora szkoły, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni.

2. Zakwalifikowanie i złożenie dokumentów przez ucznia do danej klasy umożliwia mu realizację szkolnego planu nauczania w tej klasie przez cały cykl kształcenia, ale nie wyklucza możliwości zmiany przedmiotów rozszerzonych  i uzupełniających od klasy drugiej.